برش پلاسما

برش پلاسما توسط یک منبع نیرو، ترچ یا مشعل پلاسما، هوای فشرده، نیروی الکتریکی و الکترودهای مناسب، انجام می شود.

ماشین های برش پلاسما توانایی برش سریع و دقیق هرگونه فلز را دارند. مانند آلومینیوم، فولاد ضدزنگ، برنج و مس را با ضخامت بیش از 5 سانتیمتر دارا هستند.
در برشکاری پلاسما نیاز به گرم کردن اولیه قطعه وجود ندارد.
پلاسما عرض برش باریکی را ایجاد می کند.
در این فرآیند ناحیه کوچکی از قطعه تحت تاثیر حرارت قرار می گیرد که از تابیدن قطعه جلوگیری می کند.

plasma cutting

 : Plasma machine operation

With a power source, torch or plasma torch, compressed air,
electric power and suitable electrodes, plasma machines have the ability to quickly and accurately cut any metal,
such as aluminum, stainless steel, rice, and copper, with a thickness of more than 5 centimeters.
The cutting of the plasma  does not require the initial heating of the piece.
The plasma generates a narrow cut width. In the plasma cutting,
the small area of ​​the piece is exposed to heat,
which prevents the piece from slipping.
Plasma cutting is most commonly used to cut metal parts with a low thickness (up to 2 inches).
The plasma machine is the most suitable device for cutting steel sheets.
It has a capacity of 200 amps with a thickness of 30 mm.