رول کاری

رولکاری ورق های فلزی شامل فرآیند هایی است که موجب شکل دهی ورق های فلزی می شود.
این فرآیند ها با استفاده از ابزار دستی و ماشینی با توجه به نقشه و رعایت الزامات فنی انجام می شوند.
برخی از سازه ها که با استفاده از رول کاری تولید می شوند
عبارتند از بدنه کشتی، مخازن و فضا پیما.
در حالت کلی به عمل منحنی کردن ورق ها به شکل استوانه یا مخروط رول کاری گویند.

روش های انجام کار:

انواع روش های آن عبارت است از دستی و ماشینی.

دستی که به دو صورت انجام می شود، با اعمال نیروی دست و با استفاده از چکش مخصوص

ماشینی که این روش هم به دو صورت انجام می شود، با استفاده از ماشین های نورد و با استفاده از ماشین های پرس.

در فرآیند رول کاری به نوع ضایعات ورق ها به واسطه ی روش های مختلف شکل دهی قطعات فلزی
تا حد زیادی کاهش می یابد.
این فرایند در صنعت روش خوبی است که برای جلوگیری از ضایعات و پرتی، حتی در زمان هایی که قطعه کار پیچیده نباشد
و فقط برای ساخت آن استفاده از وسایل برشکاری لازم باشد، به طور وسیع مورد استفاده صنعتگران قرار می گیرد.