صنایع ریلی و راه آهن

صنایع راه آهن

در سال های اخیر، به علت نیاز عمده به صنایع ریلی و راه آهن. توجه خاص دولت در این زمینه بوده است. در راستای گسترش خطوط ریلی این واحد در زمینه ساخت دیواره ی واگن های باری. و تعداد کثیری از قطعات فلزی موجود در واگن های باری و مسافری کوشش می کند.

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Rail and railway industries

In recent years, due to the major need for rail and railway industries. the government has paid special. attention to this field in order to expand railway lines. This unit makes efforts in the field of making the walls of freight. wagons and a large number of metal parts in freight and passenger wagons.

Contact us for more information.